SL380028

Friskolan

Friskolan bedriver undervisning för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola. På gymnasiesärskolan kan eleverna välja mellan två olika inriktningar, Natur och Miljö samt Estetiskt Skapande. Undervisningen är inspirerad av Waldorfpedagogik men vi använder oss även av andra pedagogiska metoder, exempelvis tydliggörande pedagogik och portfolio, det sistnämnda en metod som underlättar uppföljning av utveckling och lärande.  Waldorfpedagogik utgår från människans dygnsrytm. Teoretisk undervisning (tanke) ligger på morgonen, språk och konstnärliga ämnen (känsla) mitt på dagen, hantverk och gymnastik (vilja) på eftermiddagen. Rytmen av skoldagen, veckan och året skapar trygghet och förutsägbarhet för eleverna.

Alla elever har ett individuellt arbetsschema och en individuell utvecklingsplan. Vid behov upprättas ett åtgärdsprogram med utgångspunkt från de nationella målen. Vid vårterminens slut får eleverna ett läsårsbrev som beskriver deras sociala utveckling och kunskapsutveckling i förhållande till de nationella målen.

Praoverksamhet finns för eleverna i skolår nio och tio. Under gymnasietiden finns goda möjligheter att blanda teori och praktiskt arbete. Skolan samarbetar med olika företag i kommunen som jordbruk, livsmedelsbutik, bilddemontering, bilverkstad och skolkök. En del av eleverna har så kallad ”inre prao”. Det kan vara arbetsuppgifter tillsammans med personal på Dormsjöskolan, exempelvis vaktmästare eller trädgårdsmästare.

Cirkus har sedan några år tillbaka blivit ett återkommande inslag i skolarbetet eftersom vi har sett att det utvecklar barnens sociala kompetens och självkänsla. Den form av cirkus som vi arbetar med kallas för ”Nycirkus” vilket är en blandning av traditionell cirkus, teater, musik, sång och dans. Rent praktiskt övar vi grundläggande cirkusfärdigheter som jonglering, akrobatik, clownövningar och balansfärdighet men även musik sång och dans.  Scenbygge, ljussättning och sminkning är andra viktiga inslag, vilket ger alternativ till de barn/unga som av någon anledning inte vill eller kan delta på scenen.


Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com