Mål med vårt arbete

Vårt mål är att var och en ska bli så självständig som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Ett tryggt boende, en individanpassad skolgång, en innehållsrik fritid och ett nära samarbete med föräldrar, socialtjänst och hemskola är viktigt för att nå dit. Lika viktigt är att barn och unga blir lyssnade till och kan påverka sin vardag. Vi vill att alla hos oss ska kunna känna sig trygga och lita på oss vuxna och andra barn. Alla på Dormsjöskolan ska behandlas med respekt. Vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i det som händer.

På Dormsjöskolan arbetar vi aktivt med att hitta förhållningssätt och metoder som skapar en trygg och säker miljö där vi som vuxna är goda förebilder i vardagen. Vägen dit handlar om att ha kompetent personal, tillhandahålla återkommande fortbildning och ge tid för reflektion. Det krävs även att det finns tydliga rutiner och handlingsplaner som förebygger att barn och unga skadar sig själv eller andra.

Med socialtjänstens vårdplan (SoL och LVU) eller mål för insatserna (LSS) som utgångspunkt upprättas en genomförandeplan för alla barn och unga i samband med inskrivning. Använder kommunen BBIC är det kommunens genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete. Genomförandeplanen följs regelbundet upp tillsammans med föräldrar, barn/unga och socialtjänsten. 

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com