Helhetssyn och delaktighet – den röda tråden

Nyckelbegrepp för oss är helhet, delaktighet, samspel och ansvar. Att barn och unga förstår varför de kommer till Dormsjöskolan och att de kan påverka sin vardag är viktigt. Lika viktigt är att vårdnadshavare känner sig delaktiga och får information om allt som rör deras barn. Delaktighet startar vid inskrivningsprocessen i samtal med barn och deras vårdnadshavare om förväntningar och farhågor. En strukturerad riskbedömning görs alltid för att få en så god bild av barnet/den unge som möjligt och för att säkerställa ett adekvat omhändertagande. Innan inskrivning görs alltid ett hembesök i barnet/den unges hemmiljö och hemskola. Har barnet/den unge ett funktionshinder försöker vi i ett så tidigt skede som möjligt få en bild av hur den unge själv ser på och förstår sitt funktionshinder. Detta ser vi som mycket viktigt för att hitta rätt i det fortsatta behandlingsarbetet. 

En kontaktperson finns utsedd när barnet/den unge kommer till Dormsjöskolan. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för introduktionen och umgås intensivt med barnet under de första veckorna.  

Socialtjänstens vårdplan eller uttryckta mål med LSS insatsen är utgångspunkt för den genomförandeplan som upprättas i nära anslutning till inskrivning. I detta läge är det viktigt att klarlägga om vårduppdraget handlar om socialt omsorgs- eller socialt behandlingsarbete eller både och. Genomförandeplanen blir ett viktigt omsorgs- och behandlingsdokument som återkommande följs upp.

Under de åtta första veckorna observerar vi barnet/den unge bland annat utifrån det sociala samspelet, känslo- och beteendemässig utveckling, självständighet, hälsa och inlärning. En sensomotorisk utredning görs, om inget annat överenskommits, där den neurologiska mognaden avseende motorik, hörsel och syn uppmärksammas och bedöms.  

Efter tio veckor genomförs den första planeringskonferensen där de som varit delaktiga i barnets vardag deltar. Det kan röra sig om föräldrar, familjehem, socialtjänsten, hemskolan, nuvarande lärare, kontaktperson, läkare mm. Självklart deltar även barnet/den unge om han så önskar. Planeringskonferensen utmynnar i en uppföljning av den första genomförandeplanen som följer barnet/den unge under tiden på Dormsjöskolan.

Utslussningsprocessen uppmärksammas i ett tidigt skede och kan inledas på Dormsjöskolan genom att den unge flyttar till vårt ungdomsboende, därefter till träningslägenhet och till sist bor för sig själv i egen lägenhet. Utslussning planeras alltid i nära samverkan med socialtjänsten och vårdnadshavare och bör ta sin början minst en termin innan den unge lämnar oss. 

Helhetssyn 

Grunden i vår helhetssyn är struktur och förutsägbarhet. Förutsägbarhet uppnår vi genom att ge dagen, veckan och året en tydlig och återkommande struktur. Dagen är indelad i perioder, med aktivitet och vila som avlöser varandra. Måltiden är viktig i denna struktur. De dofter, smaker och färger som bakning och matlagning ger i ett hem är viktiga sinnesupplevelser. Måltiden är även ett bra tillfälle att delta i och träna social samvaro.

Alla moment i det dagliga livet är ett lärtillfälle som kan och bör användas. I alla vardagliga möten med barnet/den unge gör vi vuxna allt för att vara goda förebilder. Detta förutsätter ett reflekterande arbetssätt där personalen ger återkoppling till och speglar barnet/den unge vid enskilda samtal. Ett reflekterande arbetssätt förutsätter att personalen i det dagliga arbetet, och i handledning ges möjlighet att reflektera över sitt eget och andras agerande. En ömsesidighet uppstår där vi lär oss lika mycket av barnen som barnen lär sig av oss. 

Fester som skapar gemenskap, som uppmärksammar årstidernas växling och årets högtider är återkommande inslag i behandlingen på Dormsjöskolan. Hit räknas även den årliga cirkusföreställningen.

En vacker och rogivande miljö är läkande i sig och vi lägger stor vikt vid utformandet av både den inre och yttre miljön. 


Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com