Metoder och arbetssätt

På Dormsjöskolan arbetar vi aktivt med att hitta förhållningssätt och metoder som skapar en trygg och stödjande miljö för de barn och unga som kommer till oss. Individuella behov står alltid i förgrunden när omsorg och behandling planeras och genomförs. Målet är alltid att förstå barnet/den unges tanke- och beteendemönster och utifrån det ge verktyg eller visa på strategier i syfte att hitta alternativa lösningar på problemet. Att kontinuerligt dokumentera och utvärdera de uppsatta behandlingsmålen är en naturlig del av vårt arbete.  

Har barnet/den unge ett funktionshinder försöker vi i ett så tidigt skede som möjligt få en bild av hur den unge själv ser på och förstår sitt funktionshinder. Detta gör vi med stöd av strukturerade frågeprogram och checklistor som kan användas både i samtal med barnen och i samtal med deras föräldrar. Genomgående försöker vi alltid stötta barnet/den unge i att förstå sitt funktionshinder och hitta vägar att hantera det.

Riskbedömningens syfte är att skapa en så god bild som möjligt av barnets/den unges speciella svårigheter, så att vi på ett bra sätt kan bemöta barnet och planera hans vistelse på Dormsjöskolan. Uppgifter hämtas från utredningar, kontakt med socialtjänst och skola samt i samtal med vårdnadshavare och barnet/den unge själv. Riskbedömningen görs enligt en strukturerad mall och är ett hjälpmedel när omsorg och behandling planeras och genomförs. Riskbedömningen skall återkommande följas upp och vid behov revideras.

En sensomotorisk utredning görs på alla som kommer hit (om inget annat överenskommits) där den neurologiska mognaden avseende motorik, hörsel och syn uppmärksammas och bedöms. Efter utredningen skapas vid behov ett individuellt träningsprogram för stimulering av balans och grundläggande rörelsemönster. Träningen stimulerar barnens neurologiska mognadsutveckling vilket kan underlätta pedagogiska och sociala behandlingsinsatser.

Beteendeanalys innebär att vi kartlägger barnens förmågor men även brister som kan ställa till det i vardagen. Analysen lägger grund för en handlingsplan där vi tillsammans med barnet/den unge kan prioritera vilka problem som är viktigast att ta itu med.

Social färdighetsträning ger verktyg att förhålla sig till på ett bra sätt i vardagliga situationer. Träna kan man göra på många sätt exempelvis genom rollspel, i vardagssituationer eller via samtal enskilt eller i grupp.

Föräldrasamarbete är ett viktigt sätt för att nå en bra struktur och ett positivt förändringsarbete hos eleven. 

Aktuellt


Skolverkets tillsynsrapporter Läs mer

Läsårsdata för elever 2019-2020 Läs mer

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com