Beslut från Skolverket

AB Dormsjöskolan har ansökt hos skolverket om rätt att anordna prövning och utfärda betyg vid den fristående grundskolan och grundsärskolan.

Beslut

Skolinspektionen medger med stöd av 1 a kap. 7 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor att Dormsjöskolan får anordna prövning och utfärda betyg för skolans egna elever enligt de bestämmelser som gäller för grundskolan i det offentliga skolväsendet.

 

Skäl för beslutet.

Enligt Skolinspektionens bedömning uppfyller Dormsjöskolan de villkor för godkännande och rätt till bidrag som anges i 9 kap. 2,6 och 6 a §§ skollagen (1985:1100)

Adress: Dormsjö 214 | 776 98 Garpenberg | Telefon: 0225-710 750 | Fax: 0225-230 22 | E-post: info@dormsjoskolan.com