Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

Arbetssätt

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Med rätt verktyg och förhållningsätt skapar vi en trygg och stödjande miljö för de barn och unga som kommer till oss. 

Vårt mål är att varje barn/ungdom, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 
Ett tryggt boende, en individanpassad skolgång, en innehållsrik fritid och ett nära samarbete med föräldrar, socialtjänst hem/skola är viktigt för att nå dit.
​​​Hos oss finns erfarna behandlingsassistenter och lärare men även konsulter och handledare med erfarenhet från barnpsykiatri, KBT, neuropsykologi och psykoterapi.


​​​​​​​Lågaffektivt bemötande

Det lågaffektiva bemötandet ligger till grund för hela vårt arbetssätt. Genom att personalen försöker anpassa bemötandet efter barn/ungdomarnas sinnesstämning och ställer rimliga krav utifrån den aktuella situationen kan de hjälpa personen att hantera sina känslor och på så vis förbygga ett utmanande beteende. Vi har en pedagogisk miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

rePULSE
En metod med hjälp av en strukturerad individuell samtalskontakt ger stöd och verktyg att hantera bristande impulskontroll, alternativt alltför hög grad av kontroll, och utveckla sociala färdigheter.

NEUROACT
En metod för stresshantering för personer med autismdiagnos eller andra neuropsykiska tillstånd.

TMO (Traumamedveten omsorg)

All personal är grundutbildade i TMO som är ett forskningsbaserat förhållningssätt.
När vi möter barn/ungdomar med ett utmanande beteende har vi som utgångspunkt att för barnet/ungdomen är det logiskt och att vi behöver möta behoven som finns bakom beteendet.
Det gör vi genom att skapa en trygg vardagsmiljö där vi förmedlar lugn och stabilitet och genom att stödja barnet/ungdomen att sätta ord på och bekräfta sina känslor. 

Beteendeanalys

Vi arbetar med beteendeanalys där vi kartlägger barnens förmågor och brister. Syftet är att se barn/ungdomens tanke- och beteendemönster och utifrån det ge verktyg och påvisa strategier för barn/ungdomen att hitta lösningar på dennes problematik. Resultatet av analysen är också grunden för den genomförandeplan vi gör tillsammans med barn/ungdomen.

Social färdighetsträning

Utifrån barn/ungdomens behov av social färdighetsträning genomför vi det i vardagssituationer eller genom samtal enskilt eller i grupp.
​​​​​​​

AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)

Vid behov använder vi oss av sociala berättelser, seriesamtal och visuellt bildstöd och därigenom ger vi barn/ungdomen ökade förutsättningar att kommunicera.