Tel: 0225-710 750| Fax: 0225-230 22| Mejl: info@dormsjoskolan.com

Arbetssätt

Dormsjöskolan - hvb och skolaDormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola
Dormsjöskolan - hvb och skola

Med rätt verktyg, förhållningsätt och metoder skapar vi en trygg och stödjande miljö för de barn och unga som kommer till oss. 


Vårt mål är att varje elev, genom delaktighet, ska bli så självständig det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Ett tryggt boende, en individanpassad skolgång, en innehållsrik fritid och ett nära sammarbete med föräldrar, socialtjänst hem/skola är viktigt för att nå dit.
Metoder som används har sin teoretiska utgångspunkt i kognitiv inlärningspsykologi.

​​​​​​​Hos oss finns erfarna behandlingsassistenter och lärare men även konsulter och handdledare med erfarenhet från barnpsykiatri, KBT, neuropsykologi och psykoterapi.

Lågaffektivt bemötande

Det lågaffektiva bemötandet ligger till grund för hela vårt arbetssätt. Genom att personalen försöker anpassa bemötandet efter elevens sinnesstämning och ställer rimliga krav utifrån den aktuella situationen kan de hjälpa personen att hantera sina känslor och på så vis förbygga ett utmanande beteende. Vi har en pedagogisk miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med i syfte att minska stress och problemskapande beteende.

Beteendeanalys

Vi arbetar med beteendeanalys där vi kartlägger barnens förmågor och brister. Syftet är att se elevens tanke- och beteendemönster och utifrån det ge verktyg och påvisa strategier för eleven för att hitta lösningar på dennes problematik. Resultatet av analysen är också grunden för den genomförandeplan vi gör tillsammans med eleven.

Social färdighetsträning

Utifrån elevens behov av social färdighetsträning genomför vi det i vardagssituationer eller genom samtal enskilt eller i grupp.
​​​​​​​

AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation)

Vid behov använder vi oss av sociala berättelser, seriesamtal och visuellt bildstöd och därigenom ger vi eleven ökade förutsättningar att kommunicera.